Home / O nama

O nama

Os_Sastanak

Udruga inovatora “Tesla” je mlada Udruga osnovana 08.06.2006 s ciljem udruživanja inovatora grada Iloka u jednu homogenu cijelinu te predstavi i približi mladim inovatorima svijet znanosti i inovacija, te promoviranje grada Iloka i Hrvatske. Sam naziv nastao je na 150-tu godišnjicu Nikole Tesle. Udruga trenutno broji oko desetak članova. Nastojanja su uputiti ljude koji imaju ideje ali neznaju kako ih pretvoriti u inovaciju, te potaknuti mlade ljude na razvoj kako samih sebe tako i okoline u kojoj žive. Za nastajanje Udruge je zaslužan gospodin Damir Remenar.

Izvod iz našeg Statuta u vezi ciljeva rada i djelatnosti:

Članak 7

Osnivači se udružuju u Udrugu u svrhu ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa u okviru temeljnih ciljeva i programa udruge, posebno radi: – poticanja i promicanja ukupnih aktivnosti tehničke kulture, osobito inventivnog rada, – usklađivanja aktivnosti i zastupanja interesa svojih Osnivača, – unapređivanja stručnog rada, osposobljavanja stručnih djelatnika, te – rješavanja drugih pitanja od zajedničkog interesa. Osnivači djeluju na razvijanju i promicanju inventivnog rada kao i ukupne tehničke kulture i prema javnosti, kod građana, osobito mladih naraštaja, u Iloku.

Članak 8

Zadaće su Udruge na području svoga djelovanja da :

– se zalaže za uključivanje izumiteljsko-tehnoloških i drugih unapređenja, pod zajedničkim nazivom inventivni rad, u gospodarski i društveni razvitak inovatora s gospodarskim i društvenim subjektima, a kroz razvijanje poduzetništva i međusobnih tržišnih odnosa;

  • – potiče i podržava stvaralačku aktivnost svih inovatora, članova udruge;
  • – udružuje svoj rad sa srodnim organizacijama na osnovi dohodovnog i stručnog povezivanja;
  • – organizira promaknuča tehnoloških inovacija, naročito pripremom i organiziranjem izložbi inovacija;
  • – daje mišljenja i primjedbe na tekstove zakonskih propisa od značaja za inventivni rad;
  • – radi na obrazovanju kadrova i brine o podizanju stručne razine i poduzetnosti članstva;
  • – radi na popularizaciji inventivnog rada i posebnu pažnju posvečuje uključivanju mladih;
  • -stvara uvjete za podizanje materijalne osnove inventivnog rada i u tom cilju pruža stručne usluge   poduzetnicima, gospodarskim subjektima i drugim stručnim organizacijama;
  • -potiče i usmjerava inventivni rad u svim oblicima korisnim za gospodarstvo,
  • -radi na razvitku i jačanju suradnje s gospodarskim udruženjima;
  • -potiče se poduzetništvo inovatora;

Zatvoreno za komentiranje

Scroll To Top